جذب و ارتقاء سازمانی به کمک فناوری


.امروزه بر کسی پوشیده نیست که مهمترین سرمایه هر سازمان ، سرمایه انسانی آن می باشد و این سرمایه می بایست با دقت و وسواس خاصی برگزیده شود. علاوه بر این ارتقاء سازمانی یکی از ارکان اصلی در حصول رضایت بخشی کارکنان می باشد که همواره از جهات مختلف برای کارکنان تامل برانگیز و چالش برانگیز است. تیم آرشا سعی کرده است این فرایند ها را در مکانیزه و هوشمند سازد به طوری که به کمک اپلیکیشن “دست یار” سازمان های می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به فرایند جذب کارکنان قدم برداشته و همچنین نقشه راه ارتقاء سازمانی را برای کارکنان خود مشخص نمایند تا بر همگان معلوم باشد که برای هر جایگاه سازمانی چه اطلاعاتی ضروری است و برای رسیدن به سطح آمادگی مطلوب در طول زمان برنامه ریزی کرده و خود را آماده سازند. این نوع از آموزش شخصی سازی بوده و این امکان را می دهد تا کارمندان از سطح علمی و آموزشی خود مطلع شده و فرایند پیشرفت خود را به طور مشخص دریابند.

گزینش

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ارتقاء

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

روند آموزشی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

مقایسه

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.