آموزشمند در خدمت آموزش

آموزشمند در خدمت آموزش

قطعه ای گمشده در آموزش و پرورش علی رغم پیشرفت های شگرف در سالهای اخیر در زمینه های مختلف به خصوص ورود فناوری های به روز در راستای بهره جویی و افزایش راندمان ، بخش آموزش در کشور ما ایران آنچنان با اقبال گسترده در این زمینه مواجه نشده است و همچنان اصرار بر استفاده از...